Nájomná zmluva a podmienky požičovne strojov a náradia M&P&G Steel,s.r.o. - www.mpg-steel.sk - www.mpg-steel.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Podmienky zmluvy a požičovný poriadok prenájmu              

              
1. Doba nájmu        
      
a) Zmluva o prenájme sa dojednáva na dobu určitú. Nájom vzniká dňom hodinového nájmu stroja nájomcovi a zaniká vrátením stroja prenajímateľovi.
b) Minimálna doba nájmu je 1 hodina alebo 4 hodiny (podľa typu a podmienok zariadenia), nad túto dobu sa nájom stroja ráta ako nájom na 24 hodín.
c) Po uplynutí doby nájmu je nájomca povinný stroj vrátiť, poprípade dohodnúť predĺženie novou nájomnou zmluvou osobne.
d) Prenajímateľ nie je povinný predĺžiť dobu nájmu z dôvodu plnenia ďaľších záväzných objednávok.
e) Ak uplynie určitá doba nájmu, je nájomca povinný stroj vrátiť v dohodnutom termíne. Pri nevrátení stroja má prenajímateľ právo ohlásiť polícii odcudzenie stroja.            
              
2. Odovzdávanie a preberanie strojov
              
a) Odovzdávanie a preberanie strojov sa koná v priestroroch prenajímateľa v pracovnom čase.
b) Stroj sa požičia na základe podpísania nájomnej zmluvy. Nájomca preberá všetku zodpovednosť pri používaní zariadenia vrátane príslušenstva, ktoré mu bolo zapožičané.
c) Vyjadrenie o technickom stave stroja pri odovzdávaní a preberaní je záväzné pre obe strany. Nájomca potvrdzuje technický stav podpisom.
d) Nájomca podpisom potvrdzuje oboznámenie sa s obsluhou, technickým stavom stroja a údržbou stroja.
e) Za vrátenie stroja sa považuje ak nájomca dostane písomné potvrdenie o ukončení nájmu (vrátená zábezpeka spečatená podpisom).
f) Stroje sa nevracajú po pracovnom čase. Vrátenie stroja realizujte minimálne 30 minút pred ukončením pracovnej doby.
g) Nájomca je povinny vrátiť zariadenie úplné a čisté, vrátane príslušenstva, ktoré so zariadením prevzal. V prípade porušenia týchto podmienok je prenajímateľ oprávnený účtovať pokutu vo výške 100% finančnej zábezpeky.            
              
3. Používanie stroja  
            
a) Nájomca je povinný dbať, aby na stroji nevznikla škoda.
b) Nájomca je povinný používať stroj výlučne na ten účel, na ktorý je určený.
c) Nájomca sa zaväzuje NEVYKONÁVAŤ na stroji žiadne zmeny, úpravy a opravy okrem prípadov na zabránenie úrazu, havárie.
d) Nájomca sám zodpovedá za správne používanie stroja (na vlastné nebezpečenstvo) s predpísanými ochrannými pomôckami a dodržiavanie PO a BOZP.            
              
4. Náklady spojené s prenájmom   
           
a) Prenajímateľ hradí údržbu stroja v rozsahu štandardných servisných výkonov v zmysle návodu na obsluhu a údržbu.
b) Benzínové stroje sa požičiavajú plne natankované, nájomca je povinný si zabezpečiť pohonné hmoty potrebné pri vykonávaní práce a následne vrátiť stroj plne natankovaný. Musia sa používať výlučne pohonné hmoty odporúčané výrobcom - čistý benzín alebo benzín + olej (zmiešaný v pomere daným výrobcom). Alebo uhradiť prenajímateľovi spotrebované palivo: čistý benzín v cene 1,50 € / liter alebo benzín + olej v cene 2,- € / liter.
c) Pri súčasnom prenájme viacerých strojov prenajímateľ nenesie zodpovednosť za prestoje ostatných strojov, zapríčinené vyradením stroja z prevádzky.
d) Prenájímateľ nenesie zodpovednosť za vznik druhotných nákladov vzniknutých poruchou, či akýmkoľvek prestojom strojov.
e) Nájomca sa zaväzuje znášať všetky nároky uplatňované proti prenajímateľovi, ak strojom zavinil škody na osobách alebo majetku.              
              
5. Práva a povinnosti prenajímateľa    
          
a) Prenajímateľ má právo kontrolovať technický stav stroja, kvalifikovanosť obsluhy a dodržiavanie návodu na obsluhu.
b) V prípade porušenia podmienok nájmu má prenajímateľ právo vypovedať nájomnú zmluvu a žiadať okamžité vrátenie stroja.
c) Prenajímateľ je povinný prenechať stroj nájomcovi v stave spôsobilom k použivaniu. Toto potvrdzuje nájomca podpisom nájomnej zmluvy. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že zariadenie prevzal čisté, prevádzkyschopné, bez závad, úplné a že bol oboznámený s obsluhou, údržbou a technickými podmienkami prevádzky.             
              
6. Práva a povinnosti nájomcu  
            
a) Nájomca má právo požadovať od stroja výkony primerané jeho určeniu, technickým parametrom a bezpečnosti práce.
b) Nájomca má právo používať stroj pre vlastnú potrebu.
c) Nájomca nie je oprávnený prenajať ani prenechať stroj tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa. V prípade porušenia tohto článku má prenajímateľ právo vyučtovať nájomcovi 100% prirážku na cene nájmu za celú dobu nájmu, pričom prenajímateľ má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy, pričom nezaniká záväzok podľa bodu 8.
d) Nájomca čestne prehlasuje, že zabezpečí pre stroj kvalifikovanú obsluhu s platným oprávnením, v súlade s dotknutými predpismi.
e) Nájomca sa zaväzuje vykonať všetky účinné opatrenia, aby nedošlo počas používania, prepravy stroja k jeho poškodeniu, zničeniu, strate, poškodeniu počítadla hodín alebo jeho nadmernému opotrebeniu.
f) Nájomca podpísaním tejto zmluvy berie na vedomie, že zapožičané zariadenie musí byť dostupné ku kontrole alebo servisu do 24 hodín od požiadania prenajímateľa. Nájomca sa zaväzuje bezodkladne dopraviť stroj k prenajímateľovi na servisnú prehliadku.
g) Nájomca je povinný pred podpisom zmluvy predložiť dva platné osobné doklady: 1. Občiansky preukaz (povinné), 2. Vodičský preukaz, Pas, Živnostenský list, ...           
              
7. Opotrebenie stroja
             
a) Nájomca sa zaväzuje vrátiť stroj funkčný, očistený, nepoškodený v stave zodpovedajúcom pred prenájmom.
b) Primeranosť opotrebenia, intervaly výmen opotrebiteľných dielov stanovuje návod na obsluhu.
c) Neprimerané opotrebenie stroja, stav nezodpovedajúci odpracovaným hodinám prevádzky alebo nedodržiavanie článku 6/e/f/. Náklady súvisiace s uvedením stroja do pôvodného stavu sa nájomca zaväzuje prenajímateľovi uhradiť.
d) V prípade znečistenia stroja, prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi za čistenie stroja poplatok: malý stroj 3,- € a veľký stroj 5,- €.             
              
8. Poškodenie alebo zničenie stroja
              
a) Nájomca sa zaväzuje nezatajiť, ale hlásiť prenajímateľovi každú poruchu stroja, počítadla hodín, odcudzenia alebo zničenia stroja.
b) Pri zanedbaní dennej údržby, pri nedodržaní termínu servisnej prehliadky alebo pri zamedzení jej výkonu sa nájomca zaväzuje nahradiť všetky náklady vzniknuté z tohto dôvodu.
c) Pri poškodení stroja, ktoré bolo zavinené nedbanlivosťou nájomcu alebo porušením predchádzajúcich ustanovení zo strany nájomcu, sa nájomca zaväzuje uhradiť všetky náklady nevyhnutné na uvedenie stroja do pôvodného stavu.
d) Pri zlomení a zničení spotrebného materiálu (sekáče, vrtáky, diamantové kotúče, kľúče, ...) nájomca tento tovar hradí v plnej sume nového materiálu.
e) Pri odcudzení, strate, zničení alebo v znemožnení nakladania so strojom, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi náklady spojené s obstaraním nového stroja porovnateľných parametrov. Prenajímateľ má právo na dohodnuté nájomné do doby, kým mu nájomca tieto náklady neuhradí.
f) V prípade sporu o príčine vyradenia stroja z prevádzky, pri poškodení, poruche alebo zničení, preskúma okolnosti a mieru zavinenia servisný technik.
g) Za stratu priloženej dokumentácie stroja, má prenajímateľ právo účtovať nájomcovi 20,- € za každú jednotlivú dokumentáciu.
h) V prípade poškodenia stroja sa následne spíše dohoda o úhrade servisného úkonu a najomca je povinný ponechať zábezpeku vo výške podľa druhu stroja. Prenajímateľ je povinný oznámiť ukončenie servisu a vyučtovať náhradu škody čo najskôr.          
              
9. Platobné podmienky a zábezpeka
              
a) Prenajímateľ má právo žiadať od nájomcu zábezpeku podľa druhu stroja a dĺžky trvania nájmu vo výške podľa platného cenníka. Zároveň sa zaväzuje nájomcovi túto finančnú zábezpeku vrátiť v plnej výške, ak boli zo strany nájomcu dodržané všetky ustanovenia tejto zmluvy.
b) Prenajímateľ má právo stanoviť individuálnu sadzbu za prenájom podľa druhu stroja a dĺžky trvania nájmu.
c) Nájomné je účtované za každý začatý deň. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné za predmet nájmu v článku II. a to v čase vrátenia zariadenia, ktoré bolo predmetom nájmu.
d) Pri dlhodobých nájmoch je možné dosiahnuť zvýhodnenú cenu za deň, podmienkou je dodržanie dojednanej doby nájmu. Ak dĺžka nájmu nedosiahne dojednanú dobu, platia ceny podľa skutočnej dĺžky nájmu.
e) Pri prestojoch zapríčinených nepriazňou počasia alebo pri nedostatočnom využívaní stroja sa neposkytuje žiadna zľava.
f) Nájomné je splatné v hotovosti, kde prenajímateľ vystaví nájomcovi doklad o zaplatení formou faktúry alebo vystavením prijímového pokladničného dokladu.         
              
10. Záverečné ustanovenie  
            
a) Prenajímateľ a nájomca prehlasujú, že nájomnej zmluve porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, bez nátlaku a časovej tiesne.
b) Prenajímateľ a nájomca s podmienkami prenájmu súhlasia, čo potvrdzujú svojími podpismi.
c) Nájomca sa oboznámil s podmienkami a požičovným poriadkom a potvrdzuje súhlas svojim podpisom.
d) Túto zmluvu je možné meniť iba so súhlasom obidvoch zmluvných strán a to formou písomného dodatku
e) Táto zmluva je záväzná pre obidve strany. Pokiaľ nebudú dodržiavané jej ustanovenia, najmä dohodnutý termín vrátenia prenajatej veci alebo náhrada škody, prenajímateľ uplatní svoje nároky prostredníctvom súdu.
f) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
g) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom prvý je pre prenajímateľa a druhý pre nájomcu. Zmluvu tvoria 4 strany: I. Zmluvné strany, II. Predmet zmluvy (preberací protokol), III. Podmienky zmluvy a požičovný poriadok prenájmu, IV. Kópie poskytnutých dokladov k zmluve o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
.          


Tieto podmienky požičovne sú platné od 01.03.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť podmienky požičovne bez predchádzajúceho upozornenia.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky